IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce

Historie obce Nošovice

znak

Obec Nošovice leží 7 km východně od okresního města Frýdek-Místek. Sama obec je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a do romantického údolí řeky Morávky, pramenící u samých hranic se Slovenskem. Obec o rozloze 646 ha leží v nadmořské výšce 346 m.

Nošovice, původně Potměnošovice, vznikly kolem roku 1447, kdy se o Nošovicích hovořilo, že teprve „klučí“ (kácí) lesy. V tomto roce ještě nemusely platit tzv. tacmo z lánu ani biskupské desátky a tak se zavázaly  k dodávce 14 fůr bukového dříví, jehož měly nadbytek. Pověst vypráví, že původní název obce byl odvozen od toho, že místní lidé tajně v noci – tedy potmě – nosili v nůších sukno na panskou valchDSC_0009.JPGu, aby nemuseli platit vrchnosti poplatek. Od každého kusu bylo nutno platit, aby se toto obešlo, domluvil se valchař s obyvateli, že mohou  za odměnu nosit materiál do valchy potmě. K tomu byl vybrán jeden obyvatel a ten dostal přezdívku Potměnoš. Tato pověst se stala námětem na vytvoření znaku obce, který vznikl v roce 1997 – v černém štítě pod zlatou hlavou s křížem přeloženým zeleným krojidlem a limpou je dominantní figura zlaté nůše. Krojidlo je symbolem zemědělství - část pluhu ke zpracovávání půdy a limpa je symbolem pivovarnictví - potřeba sladovníka k přehrabávání sladu při jeho sušení. Jméno obci však ve skutečnosti dal lokátor Potmienoss, který se svým lidem v roce 1447 osídlil  pustá místa mezi obcemi Nižní Lhoty (tehdy Dolní Lhoty) a Dobrá (tehdy Dobrázemica) a založil osadu Potměnošovice.

První písemná zmínka o Nošovicích je z roku 1573. V té době došlo k odtržení zástavního frýdeckého panství od knížectví těšínského a k jeho nucenému odprodeji. V kupní smlouvě bylo tehdy město Frýdek s šestnácti dědinami, mezi nimi Nošovice pod původním názvem Potměnošovice.

Posledním zástavním pánem byl Jan Pukler. Novými majiteli se stali bratři Matyáš a Jiří z Lohova. V kronice "Urbáři" z roku 1580 měly Nošovice 22 osadníků, tj. asi 110 obyvatel. Někdy ve středověku, snad za třicetileté války, tu prý byla svedena na rozhraní Dobré a Nošovic bitva, na kterou upomíná "Piket" (vojenský tábor) a kaplička, která stojí na místě pohřbených padlých v boji.

Až do roku 1664 je v písemnostech uváděn název obce jako Potměnošovice. Od roku 1664 již Nošovice. V té době obec měla 44 osadníků, tj. asi 220 obyvatel. Obyvatelé obce, stejně jako obyvatelé obcí v sousedních panstvích, byli sužováni robotními povinnostmi - nevolnictvím a různými formami peněžních odvodů. Pravidelně museli pečovat a provádět údržbu na opevnění frýdeckého zámku. Rovněž museli pracovat na stavbě císařské silnice z roku 1782, vedoucí skrz frýdecké panství až k hranicím s tehdejším Polskem. Se zrušením roboty v roce 1848 padly některé formy poddanství. Místo zrušené feudální vrchnosti však nastoupila vrchnost světská. Státní a okresní ve Frýdku, politická v Těšíně. V roce 1908 bylo ve Frýdku zřízeno okresní hejtmanství.

Stavba železnice Kojetín - Bílsko, vedoucí přes Frýdek, přeťala v roce 1880 selské pozemky. Tak vznikla osada Malé Nošovice.

Zdejší obyvatelé pracovali především v zemědělství, tkalo se zde plátno a na počátku 19. století místní sklářská dílna produkovala vojenské polní láhve. V roce 1875 tady byla vystavena škola.

V roce 1911 čítala obec 818 obyvatel. Po pádu rakousko-uherské monarchie vzniká Československá republika. V roce 1921 měla obec Nošovice 821obyvatel, z toho 778 Čechů, ostatní byli Poláci a Němci. Podle náboženského vyznání zde žilo 792 občanů římsko-katolického vyznání, 28 občanů se hlásilo k evangelickému a československému náboženství a 1 občan byl bez vyznání.

Památník padlých v 1. světové válce a 2. světové válce

V roce 1938 na základě mnichovského diktátu a při rozpadu Československa byla severovýchodní část obce připojena k Polsku. Po porážce Polska Německem potom k Olzagebietu. Po osvobození od fašistického Německa 4. - 5. května 1945 a při ustavení Československa došlo k navrácení odtržené části zpátky k obci. V důsledku válečného hospodářství byl zaveden lístkový systém. Zemědělcům  byly zvýšeny válečné dodávky. Někteří občané byli nasazeni na nucené práce do Německa. Byla zavedena dvojjazyčnost. Ve druhé světové válce zahynulo 13 nošovických občanů. Památník padlých v 1. a 2. světové válce stojí před základní školou.

 

 Kaplička na rozhraní Dobré a Nošovic

Kaplička na rozhraní Dobré a Nošovic upomíná na padlé v bitvě - Piket. Kaple postavená roku 1812 je připomínkou na válku s  Napoleonem Bonapartem a poděkováním Pánu Bohu za ukončení války. Roku 1903 při odpoledním procesí z doberského kostela do Nošovic proběhlo v kapli svěcení sošek.

 

 

  

Druhá kaplička se nachází v Malých Nošovicích na Podlesí

Druhá kaplička se nachází v Malých Nošovicích na Podlesí. Původně zde byl roku 1883 postaven a slavnostně posvěcen kamenný kříž na rozhraní cest obcí Dobrá, Nošovice a Vojkovice.

 

 

 

 

Studentská kaplička

"Studentská kaplička" - na základě pověsti nechal tuto kapličku postavit bohatý sedlák z obce Morávka, který na tomto místě ztrestal svého syna za špatné výsledky pololetního vysvědčení. Syn se poté zlepšil v prospěchu a stal se jedním z nejlepších studentů reálného gymnázia ve Frýdku (čerpáno od prof. Bohumila Kocicha, překladatele nošovické kroniky z němčiny do češtiny, která se bohužel nedochovala). Kaplička se nachází v centru obce. Roku 1903 taktéž proběhlo v kapli svěcení sošek.

 

 

 

Kříž

Roku 1919 při odpoledním procesí z doberského kostela do Nošovic byl posvěcen nový kamenný kříž, nacházející se při bývalém hostinci č. p. 111.

 

 

 

 

Drobný sakrální objekt Sv. Antonín

Drobný sakrální objekt Sv. Antonín dříve stál u staré cesty na Prašivou a Boží muka se nacházely u staré cesty k řece na hranici dvou pozemků různých majitelů. Na těchto místech se nyní rozprostírá průmyslová zóna a tak objekty byly přemístěny na nové místo v klidové zóně, vybudované za základní školou.

 

 

 

zelí

Okolí obce

Do poloviny šedesátých let 20. století šlo o ryze zemědělskou obec s navazujícími výrobami jako je zpracování zemědělské produkce, zpracování dřeva aj. Koncem padesátých let minulého století vzniká Zemědělské družstvo Nošovice, které se postupně rozvíjelo a slučovalo s okolními družstvy až na produkční plochu 3,5 tisíce ha zemědělské půdy a rozkládalo se od hranic Slovenska až téměř po okresní město Frýdek-Místek. V současnosti zde sídlí nové moderní Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice se zaměřením na výrobu mléka, vepřového masa, brambor. A zvláště pak na produkci Nošovického kysaného zelí - českého výrobku, který je nositelem ochranné známky Evropské unie (v roce 2010 má tuto značku zatím okolo deseti českých potravinářských a zemědělských výrobků). 

 

Přivaděč vody

Nošovice se začínají stávat zajímavým místem pro rozvoj průmyslu. V roce 1954 se začíná stavět přes obec vodní dílo „Přivaděč vody pro Žermanickou přehradu“, který měl být zdrojem vody pro průmyslovou oblast Ostravy. Tento přivaděč je raritou regionu, neboť je druhým nejdelším uměle vybudovaným kanálem po Schwarcenberském plavebním kanálu v Jižních Čechách a Rakousku.

 

 

Rozsáhlá rozvodna a měnírna vysokofrekvenčního elektrického napětí

V roce 1966 nastává obrat ve vývoji obce, je zahájená výstavba elektro-rozvodny, která ve své době patřila k největším ve střední Evropě. Rozsáhlá rozvodna a měnírna vysokofrekvenčního elektrického napětí nabývá regionálního významu. V prostorech rozvodny působí firma ČEPS, a. s., která zajišťuje rozvod vedení 400 kV orientované převážně na potřeby Polské republiky. Dále zde působí ČEZ Distribuce, a. s. zajišťující rozvod vedení 110 kV a od roku 2006 nově vedení 22 kV – tato stavba zajistí dostatek elektřiny nejen pro odběratele v průmyslové zóně Nošovice, zejména pro novou továrnu automobilky Hyundai, ale také umožní navýšení dodávek elektrické energie pro stávající zákazníky pivovaru Radegast a Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré.

 

Pivovar

Ve stejném roce, tedy  v roce 1966, se začíná stavět pivovar Radegast a první várka v nově vybudovaném pivovaru byla uvařena dne 3. prosince 1970. Dostatek vynikající pramenité vody byl jedním z předpokladů vybudování moderního závodu. Toto pivo je ve světě známe svou kvalitou a modernizace pivovaru neustále pokračuje. Dnes je pivovar Radegast součástí společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Z pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje je moravský pivovar se jménem pohanského boha ohně, slunce, sklizně a pohostinnosti nejmladší.

 

 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Zásadní zvrat v životě obce nastal v období budování rychlostní komunikace R48 spojující Česko s Polskem a Slovenskem, která spolu se železnicí protíná obec Nošovice. Tato situace vyvolává zájem investorů globálního charakteru. Dne 18. května 2006 byla v korejském Soulu slavnostně podepsána smlouva o investici společnosti Hyundai Motor Company v nošovické průmyslové zóně. Práce začaly 1. listopadu 2006 skrývkou ornice a slavnostní zahájení výstavby automobilky společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., proběhlo 24. dubna 2007. Sériová výroba automobilů byla spuštěna již 10. listopadu 2008 s plánovaným cílem vyrábět 300 000 vozů ročně. V automobilce má být v konečné fázi zaměstnáno přes 3,5 tisíce zaměstnanců.

 

Řeka Morávka

Obcí Nošovice protéká řeka Morávka. Neupravený štěrkonosný tok Morávky má nepravidelný profil odkrývající předkvarterní podloží a jsou zde vytvořeny skalní prahy a peřeje. Koryto řeky i její opuštěná ramena jsou zahloubena až na výchozy skalního podloží do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 20. století bylo koryto značně vymyto a zvětšila se plocha obnaženého skalního podkladu. Lesy lemující tok nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 3 – 7 m oproti říční terase. Zachovaly se zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě blízkých porostů. Zajímavá je populace olše šedé, která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu. V samotném toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční.

rezervace

Okolí řeky Morávky, jako jedné z posledních představitelek přírodně divočících řek, bylo k 1. lednu 2007 vyhlášeno jako chráněné území s názvem Národní přírodní památka Skalická Morávka (NPP). NPP představuje přirozený, technicky málo upravený úsek toku řeky Morávky v říčním km 5,470–10,600 jako typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše v Podbeskydské pahorkatině.  Na území se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a květeny ČR. Nejvýznamnějším předmětem ochrany jsou jasanovo-olšové luhy, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židovníkem německým. NPP je součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 pod názvem Niva řeky Morávky. Více na obecních stránkách Přírodní památka - řeka Morávka.

 

Okolí

Od roku 2002 mohou  turisté využívat cykloturistické stezky Beskydy Radegast Cyklo Track. Začíná u pivovaru v Nošovicích, prochází malebným prostředím Chráněné krajinné o blasti Beskydy a Těšínskou pahorkatinou. Ve čtyřiceti hospůdkách na 53 kilometrech této trasy najdete vhodná místa k odpočinku a osvěžení. Je napojena na stávající mezinárodní cyklistický okruh Euroregionu Těšínské Slezsko a cyklistickou Beskydsko - karpatskou magistrálu. Druhá cykloturistická stezka vedoucí obcíCyklo track

je součástí několikakilometrové stezky Za koupáním k Žermanické přehradě (č. trasy 6005). Středně náročná cyklistická trasa určená pro rodinné výlety převážně po udržovaných asfaltových okresních cestách – mimo hlavní dopravní spojení, 46 km. Cílem je Žermanická přehrada s možnostmi koupání a jiných vodních sportů. Zajímavosti na trase: Bezručova vyhlídka, dřevěný kostel v obci Sedliště, farní kostel sv. Jiří v Dobré, pivovar Nošovice.

 

Areál

Okolí obce je ideální pro turistiku a cykloturistiku. Ke koupání slouží přírodní říční koupaliště. Ke sportu lze využít místní sportovní a společenský areál, který byl vybudován v roce 2006 a navazuje na areál základní školy.

 

 

kniha (3).jpg

V roce 2020 obec rekonstruovala celý objekt restaurace Radegastův šenk a následně pronajala k poskytování služeb v oblasti gastronomie a hoteliérství. V areálu se nabízí sportovní a kulturní vyžití pro celou rodinu či firemní potřeby.  

 

 

Více na webových stránkách Zemský archiv v Opavě kronika obce 

 

Historie v kostce

rok 1447 osidlování obce
rok 1573 první písemná zmínka o obci s původním názvem Potměnošovice
rok 1664 datování vzniku obce pod názvem Nošovice
rok 1875 vystavena škola
rok 1948 znárodnění Nohlovy pily
rok 1954 začíná vytyčování trasy přivadeče vody pro Žermanickou přehradu
rok 1956 založeno Jednotné zemědělské družstvo
rok 1958 zahájení výstavby velkokapacitního kravína pro 100 ks hovězího dobytka
rok 1959 výstavba drůbežárny
rok 1960 sloučení obcí Nošovice a Nižní Lhoty
rok 1961 sloučení JZD Nošovic a Nižních Lhot, přestavba domu p. Lišky na kulturní dům
rok 1966 výstavby elektrorozvodny, položen základní kámen pivovaru Nošovice
rok 1976 napojení pivovaru na železniční vlečku
rok 1980 integrace 7 obcí pod obec Dobrá, Nošovice vedeny jako Dobrá 4 - Nošovice
rok 1991 Nošovice opět samostatnou obcí
rok 2002 cykloturistická stezka Beskydy Radegast Cyklo Track
rok 2004 zprovozněn úsek Frýdek-Místek - Dobrá stavby rychlostní komunikace R/48
rok 2006 vybudování sportovního a společenského areálu, zprovozněn úsek Dobrá -Tošanovice stavby rychlostní komunikace R/48
rok 2007 výstavba automobilky Hyundai a vznik průmyslové zóny
rok 2009 stavba chodníku v Malých Nošovicích v délce cca 845 m
rok 2010 rekonstrukce hasičské zbrojnice
rok 2011 rekonstrukce bytového domu čp. 36, stavba pódia ve sportovním areálu
rok 2013 rekonstrukce základní a mateřské školy, pořízení restaurace Radegastův šenk
rok 2014 stavba chodníku Nošovice střed 2. část, semafor u ZŠ
rok 2015 vybudování a zprovoznění kanalizační sítě
rok 2017 rozšíření kanalizace a vodovodu větev A, B v nové obytné zóně
rok 2019 realizace wourkout hřiště a fitness sestavy  
rok 2020

rekonstrukce restaurace Radegastův šenk, realizace areálu Radegastovy toulky, pořízení bytových objektů v části Malé Nošovice, 50 let nošovického pivovaru Radegast

rok 2021 nákup požárnického vozidla pro přepravu osob 
rok 2022 vybudování Relax zóny u čp. 36, odvodnění sportovního areálu
rok 2023 450 let od prvních dochovaných zápisů obce a 110 let od zahájení školní výuky v obci