IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování odpadů, včetně nákladů na provoz obecního systému v roce 2021 v Nošovicích

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021    

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022

 Jak Třídit

Odpadové hospodářství

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nošovice a následně jeho úhrada formou místního poplatku, případně uzavření smlouvy o provádění sběru, přepravy a zneškodnění odpadu, vyplývá z platných obecně závazných vyhlášek obce. Více na obecních stránkách Obecně závazné vyhlášky.

Aktuální stanoviště a termíny svozu jednotlivých složek odpadu na území obce jsou zveřejňovány v Nošovickém zpravodaji.

 

Směsný odpad

Nebo také směsný komunální odpad tvoří většinu komunálního odpadu, a to i přesto, že je definován jako zbytek po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Síť nádob na jeho sběr je vůbec nejrozšířenější. Jde převážně o plastové popelnice a kontejnery různých objemů převážně černé barvy. Někde je sbírán do kovových pozinkovaných popelnic a kontejnerů. Název sám evokuje, že se v tomto odpadu může objevit ledacos. Při poctivém třídění odpadu zjistíme, že sem patří například porcelán a keramika. Dále také odpady nepodléhající zpětnému odběru složené z více materiálů, které od sebe nejdou snadno oddělit a odpady silně znečištěné jinými látkami jiného než nebezpečného charakteru. V souvislosti s tímto odpadem se můžeme setkat také s označením zbytkový odpad, které lépe vyjadřuje, že do těchto nádob patří pouze odpady, které nelze jinam vytřídit. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice před vaším domem.

 

Biologický odpad

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady patří: zbytky barev, brzdová kapalina, ostatní motorové, převodové a mazací oleje, rozpouštědla, pesticidy, nádobky od sprejů, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z plastu, papíru, kovu), akumulátory, sorbenty, zářivky, mrazničky, televizory, rádia, pračky, sporáky a jiné. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat v lékárně nebo použít kontejner na léky v prostorech obecního úřadu. Svoz je prováděn specializovaným automobilem.

 

Velkoobjemový odpad

Takový odpad, který se pro svůj objem, nebo hmotnost nevejde do běžných nádob. Konkrétně se tedy jedná o rozbitý nábytek, koberce, linoleum, matrace a další vybavení domácností. Využít můžeme také mobilního sběru. V případě, že v určitém časovém úseku máme těchto odpadů velké množství, třeba kvůli rekonstrukci domu, objednáme si přistavení velkokapacitního kontejneru u specializované firmy.

 

Separovaný odpad

Tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET láhve, fólie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Tyto druhy odpadu se v naší obci třídí a ukládají do barevných nádob, na místech k tomu určených. Dle výtěžnosti separovaného odpadu je obec finančně odměněna viz smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů, uzavřená s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

 

Biologický odpad

Tento odpad vzniká v domácnosti a na zahradě. Jedná se rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování různých plodin na zahradě nebo na poli, větve, listí, posečená tráva, hnůj z chovu hospodářských zvířat atd. Tento typ odpadů se dá účinně a jednoduše zužitkovat tzv. kompostováním, to je výrobou kvalitního kompostu vhodného při pěstování rostlin jako přírodní hnojivo. Kompostování v plastových kompostérech je přírodní, člověkem řízený proces, při kterém dochází k rozkladu biologických odpadu za přístupu vzduchu. 

 

  • Sběr papíru

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

 

  • Sběr skla

Do zelenýSběr sklach nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

  • Sběr plastu

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

 

  •  Sběr kovů

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Typicky prázdné plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Ostatní kovové odpady se odnášejí do sběren nebo na sběrné dvory. 

  •  Sběr jedlých olejů a tuků 

Povinnost zajištění míst pro celoroční sběr jedlých olejů a tuků do zvláštních popelnic platí pro obce od roku 2020. Smyslem tohoto opatření je omezit vylévání použitých tuků do kanalizace. V minulosti řada domácností vylévala olej právě do kanalizace, kde se zachytával a ucpával odpadní roury. Gastroprovozy mají povinnost odděleného sběru tuků již dlouho a také u nich má smysl instalace lapače tuků v systému odpadních vod. Nejlepším způsobem, jak vložit jedlý olej do nádoby, je v uzavřené plastové lahvi.

  • Sběr bioodpadu

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad, ale i rostlinné zbytky z kuchyní. Ke sběru se pak nejčastěji využívají kontejnery. Bioodpady je také možné využít na zahradách v kompostérech.

 

NEBUĎTE LÍNÍ A TŘIĎTE ODPAD I VY!

PŘISPĚJETE TAK DO ROZPOČTU NAŠÍ OBCE.

Biologický odpad