IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Přírodní památka - řeka Morávka

Přírodní památka - řeka Morávka

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SKALICKÁ MORÁVKA 

Národní přírodní památka Skalická Morávka (NPP) představuje přirozený, technicky málo upravený úsek toku řeky Morávky v říčním km 5,470–10,600 jako typické divočící a větvící se štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše v Podbeskydské  pahorkatině.

Přírodní památka - řeka Morávka

 • Katastrální území: Skalice u Frýdku-Místku, Raškovice, Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty
 • Vyhlášeno: 1. ledna 2007, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 543/2006 Sb.
 • Celková výměra: 101,9811 ha
 • Nadmořská výška:  336 - 380 m n. m.

Fotogalerie přírodní památka - řeka Morávka

řeka Morávka

řeka Morávka

Toto unikátní území NPP najdeme v Podbeskydské pahorkatině, mezi obcemi Raškovice a Nošovice, v nadmořské výšce 336-380 m n. m. Území o rozloze 102 ha představuje výjimečně zachovalý úsek řeky Morávky (říční km 5,470 – 10,600), která je představitelkou divočících štěrkonosných toků v oblasti západokarpatského flyše – jedná se o poslední takový úsek v ČR.

řeka Morávka

Důvod a motiv ochrany:

Předmětem ochrany je zde geomorfologický typ větvení říčního koryta – tzv. divočící tok. Tok má charakter bystré podhorské říčky na rozsáhlých štěrkových náplavech, typická je velká rozkolísanost průtoků. Řečiště je mělké a široké řádově až stovky metrů.

Štěrkové lavice různých mocností jsou od sebe odděleny rameny vodního toku různých šířek a vytvářejí místy mělčí či hlubší tůně. Tok nebyl doposud významněji regulován a stabilizován a v obdobích zvýšených průtoků se stěhuje v prostoru řečiště a dochází k převrstvování štěrkových náplavů, což je charakteristickým znakem štěrkonosných divočících toků. Štěrkový substrát, který je letním sluncem rozpalován do vysokých teplot, představuje vůči okolí jedinečné životní prostředí a „otepluje“ prostor říční nivy. 

Území zahrnuje rovněž drobné lesní, luční a keřové plochy a pozůstatky vegetací intenzivně zarůstajících drobných vápencových lomů. Na tento velmi dynamický biotop jsou vázány  doprovodné poříční ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejvýznamnějšími typy jsou jasanovo-olšové luhy, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židoviníkem německým.

Květena:

Na štěrkových náplavech se vyskytují dva kriticky ohrožené druhy květeny ČR: židoviník německý (Myricaria germanica) foto  z čeledi tamaryškovitých

židoviník německý

 židoviník německý

a drobná přeslička cídivka peřestá (Hippochaete variegata) foto. Pro oba druhy je to jedna z několika mála lokalit v ČR. 

cídivka peřestá

 cídivka peřestá

Dále zde byly nalezeny silně ohrožené druhy cídivka zimní (Hippochaete hyemalis) foto a třtina pobřežní, z ohrožených druhů cídivka větevnatá, vrba šedá a vrba lýkovcová.

cídivka zimní

cídivka zimní

Zoologie:

Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou také významnými a unikátními biotopy řady druhů živočichů. Vyskytují se zde např. dva vzácné druhy rovnokřídlého hmyzu - marše Türkova (Tetrix tuerki) a saranče Chorthippus pullus. Marše Türkova, která žije na štěrkových náplavech, se v celé ČR vyskytuje pouze na tomto místě. Faunisticky význačné je také zastoupení brouků a pavouků, především slíďáků, objeveny zde byly dva druhy nové pro arachnofaunu ČR - slíďák Pardosa agricola a skákavka Heliophanus patagiatus.

Mezi zde vyskytující se ohrožené druhy fauny patří například užovka hladká, ostříž lesní, jeřábek lesní, holub doupňák, kulišek nejmenší, sýček obecný, ledňáček říční, datlík tříprstý, skřivan lesní, žlůva hejní, potápka malá, čáp bílý, rorýs obecný, vlaštovka obecná, bramborníček hnědý, lejsek šedý, ťuhík obecný, ořešník kropenatý, krkavec velký, hýl rudý, skorec vodní, konipas horský a jiní. 

mihule potoční

V řečišti Morávky se vyskytují kriticky ohrožené druhy mihule potoční (Lampetra planeri) foto,

rak říční 

rak říční (Astacus astacus) foto

vranka pruhoploutvá

a ohrožená vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) foto. 

vydra říční

Celé povodí Morávky obývá ohrožená vydra říční (Lutra lutra) foto

čáp černý

a čáp černý (Ciconia nigra) foto.

Atmosféru celému chráněnému území vytvářejí bezesporu okolní hory, kterým vévodí a nejpohlednější dominantou je nedaleký nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysá Hora s nadmořskou výškou 1 324 metrů.

Lysá Hora

Na počátku 20. století byla Morávka přirozeným neupraveným tokem, ojediněle docházelo k odběrům vody do mlýnských a továrních náhonů. Vodní režim byl v r. 1964 negativně ovlivněn výstavbou vodní nádrže Morávka na horním toku.

Dnes je území pod tlakem neřízené rekreace, lokálního ukládání odpadu a těžby štěrků. Po povodních v roce 1997 se začaly intenzivně šířit invazní druhy rostlin (křídlatka japonská, sachalinská a jejich kříženec křídlatka česká foto, v menší míře taky netýkavka Roylerova). Křídlatka česká je nejagresivnější ze všech křídlatek. Zdědila po svých rodičích ty nejhorší, resp. pro křídlatku nejlepší vlastnosti. Dokonce na stanovištích, kde se vyskytují rodiče, je pomalu vytlačuje. Problém křídlatky se skrývá v tom, že mění složení rostlinných druhů v oblastech svéhu výskytu, vytlačuje původní druhy a to především díky své značné konkurenční zdatnosti. Dochází postupně k přeměně původních rostlinných společenstev v druhově chudá společenstva s převahou křídlatky. Jedná se o tzv. invazní druh, není ohroženým druhem a kvůli svému agresivnímu šíření je nutné její cílené ničení.

křídlatka česká

NPP Skalická Morávka se nachází na území, které bylo zařazeno do národního seznamu ČR  jako  evropsky významná  lokalita  soustavy  Natura  2000  pod  názvem  Niva řeky Morávky(kód CZ0810004, kategorie NPP a PP), zahrnující i přírodní památku Profil Morávky.

Natura 2000je soustava chráněných území, která postupně vzniká na území všech členských států Evropské unie za účelem ochrany vzácných či ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Více nawww.natura2000.cz.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PROFIL MORÁVKY

Profil Morávky je přírodní památka, která se rozkládá kolem toku řeky Morávky nedaleko jejího ústí do řeky Ostravice mezi obcemi Dobrá a Staré Město. Severozápadním směrem od přírodní památky leží město Frýdek-Místek, vydáme-li se jižním směrem dorazíme do rekreační oblasti kolem vodní nádrže Baška. Severovýchodním směrem se rozkládá vodní plocha přehradní nádrže Žermanice. Severním směrem od přírodní památky Profil Morávky leží přírodní památka Kamenec a nedaleko ní severně pak přírodní rezervace Novodvorský močál. 

 • Katastrální území: Staré Město u Frýdku-Místku, Frýdek, Dobrá u Frýdku-Místku
 • Výměra: 49,64 ha
 • Nadmořská výška: 298 – 319 m
 • Vyhlášeno: 1990

PROFIL MORÁVKY

PROFIL MORÁVKY

Přírodní památku Profil Morávky tvoří neupravené koryto řeky Morávky s nepravidelným profilem břehu, který na různých místech odkrývá podloží. Řeka Morávka v těchto místech protéká přes skalní prahy, které tvoří peřeje. Vody řeky protékají skalním podložím a štěrkovými akumulacemi náplavového kužele. Tok řeky je lemován lesem, který v několika lokalítách připomíná charakter lužního lesa. Řeka Morávka protéká v korytu, které v určitých místeh dosahuje hloubky 3 až 7 metrů.

Koryto řeky i její opuštěná ramena jsou zahloubena až na výchozy skalního podloží do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 20. století bylo koryto v úseku chráněného území značně vymyto a zvětšila se plocha obnaženého skalního podkladu.

Lesy lemující tok nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 3 – 7 m oproti říční terase. Zachovaly se zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě blízkých porostů. Většinou však byly lesy přeměny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých převládá lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v příměsi vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Zajímavá je populace olše šedé (Alnus incana), která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu (Ulmus laevis).

Na nezarostlých štěrkových náplavech Morávky lze najít vzácné druhy bezobratlých – pavouka Arctosa cinerea, marši Tetrix tuerki a saranče Sphingonotus coerulans. V samotném toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos).

Přírodní památka

Přírodní památka

Přírodní památka

Přírodní památka

Záchrana lužních stanovišť

Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

je finančně podpořen v rámci programu LIFE-Nature, což je finanční nástroj Evropské unie určený především na podporu soustavy Natura 2000. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery.

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazním druhem rostliny - křídlatkou (Reynoutria spp.).

Naplnění cíle se odehrává ve čtyřech oblastech:

 • vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť,
 • potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v Evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části Evropsky významné lokality Beskydy,
 • vytvoření modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni,
 • šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí.

 

Zdroj: