mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad Nošovice > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. , která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Oficiální název

Obec Nošovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Nošovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam zřízených organizací:

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a. s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu 28824781/0100

6. IČO

00577049

7. DIČ

CZ00577049

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.