mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec Nošovice > Aktuality > Volby do zastupitelstev krajů - možnost hlasování na voličský průkaz

Volby do zastupitelstev krajů - možnost hlasování na voličský průkazDatum konání:
5.10.2016

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 6. května 2016) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“).

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

 

·         žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Kdyby totiž zákon o volbách do zastupitelstev krajů ověřený podpis nevyžadoval, mohl by o vydání voličského průkazu pro určitého voliče požádat jeho jménem kdokoliv i bez vědomí tohoto voliče, a tak ho ve skutečnosti připravit o možnost hlasování, neboť o vydání voličského průkazu se učiní poznámka do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu, podle kterého ve dnech voleb postupuje okrsková volební komise při vydávání úředních obálek.

 

·         žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

 

·         žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

·         osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

 

            V zákoně o volbách do zastupitelstev krajů v § 26a není stanovená žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazu voličům, jako je tomu v ostatních volebních zákonech (s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se volební průkaz nevydává), až od 15. dne před konáním voleb, a to z toho důvodu, že v případě voleb do zastupitelstev krajů, kdy volby probíhají pouze na území České republiky, není nutné ověřovat duplicity ze zahraničí.

 

            Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

 Žádost o vydání voličského průkazu

 

Plná moc